ПРАВАТА ВЯРА Е СЪЩЕСТВУВАЛА
ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО

Друга грешка на тези, които популяризират заблудата, че историята и обществото са еволюирали, е твърдението, че религията, най-високата ценност на обществото, също е еволюирала. Това твърдение е било изложено през 19-и век и пламенно защитавано от материалисти и атеисти. Не съществуват обаче археологически открития, които да докажат правотата му, и то остана в сферата на спекулацията.

Също така не съществува никакво потвърждение на твърдението, че хората от по-ранните векове са изповядвали така наречените „примитивни”, племенни и политеистични религии, и че правата религия – религията, разкрита на цялото човечество още от времето на Пророка Адам (м.н.) и основана на вярата в един Бог – се е появила едва по-късно. Някои еволюционисти се опитват да представят това твърдение като исторически факт, но правейки това, те изпадат в огромна грешка. Така както Дарвиновата теория за биологичната еволюция е една заблуда, такава е и теорията за религиозната еволюция, която черпи своето вдъхновение от първата.

Как е възникнала грешката „Еволюция на религиите”?


Чарлс Дарвин

Преди около един и половина века, още по времето на първото издание на „Произходът на видовете” на Дарвин, представата за еволюцията спечелила подкрепата на материалистите и атеистите. Някои мислители от онова време смятали, че всяко едно събитие в човешката история можело да се обясни посредством еволюцията, като казвали, че всичко започнало от така нар. основен, примитивен стадий и напреднало към по-голямо съвършенство.

Бе направен опит тази грешка да бъде приложена в множество области. В света на икономиката например марксизмът твърди, че един такъв напредък е бил неизбежен и че рано или късно всеки щял да усвои комунизма. Натрупаният опит в течение на годините обаче показа, че това е само една фантазия и че твърденията на марксизма не отразяват действителността.

В сферата на психологията Зигмунд Фройд казал, че човешките същества са силно еволюирали същества, но от психологична гледна точка техните действия все още се подбуждат от същите импулси, каквито са подбуждали и техните така нар. първобитни предшественици. Тази значителна грешка бе научно опровергана от психологическите проучвания, които показват, че основните хипотези на фройдизма нямат никакво научно основание.

По същия начин сферите на социология, антропология и история също са били засегнати от еволюционната теория, но познанията, придобити от откритията през последното столетие, показват колко вредно е това влияние.  

Общата особеност на всички тези еволюционни теории е противопоставянето им срещу каквато и да била вяра в Бога. Това е философската основа, която стои зад погрешната представа за еволюцията на религията. Според погрешните твърдения на Хърбърт Спенсър, водещ защитник на тази грешка, ранните човешки същества не са имали религия. Първите религии по предположение са започнали с преклонение пред мъртвите. Други антрополози, които подкрепят заблудата за „еволюцията” на религията, предлагат други обяснения. Някои казват, че религията има своя източник в анимизма (приписване на божествен дух на природата); други смятат, че тя се е породила от тотемизма (преклонение пред символичен човек, група или предмет). Друг антрополог - Е. Б. Тейлър, вярва, че религията се е развила от анимизъм до манизъм (преклонение пред предците), политеизъм (вяра в множество божества) и най-накрая е завършила с монотеизъм (вярата в един-единствен Бог).

Тази теория била изложена през 19-и век от антрополозите-атеисти и оттогава била запазена жива, представяна в различни варианти. Това обаче не е нищо друго освен една заблуда. Както показват археологическите и исторически сведения, противно на предположенията на тези учени, още от най-ранни времена е съществувала монотеистична религия, която Бог е разкрил на човечеството чрез Своите пророци. В същото време обаче заедно с правата религия също така винаги са съществували и изкривени, суеверни вярвания. Така както днес съществуват хора, които вярват, че Бог е Един и Единствен, и водят живота си съгласно с религията, Той е разкрил, че също така има и такива, които са в заблуда и служат на идоли, направени от дърво и камъни,  на разни духове, на сатаната, на различни животни, на предците си, на Слънцето, Луната или звездите. И голяма част от тези хора не са изостанали, а напротив – живеят в много модерни условия.

Из цялата история също така са съществували и такива, които не са се подчинявали на заповедите на божествените религии, разкрити от Бог, и са се опитвали да премахнат техните морални ценности. Коранът ни съобщава за някои хора, които искали да вмъкнат суеверни вярвания и обреди в правата вяра, която им е била разкрита, и по този начин са я променили и увредили:

„Горко на онези, които с ръцете си пишат Писанието, после изричат: „Това е от Аллах.” ­ за да го продадат на нищожна цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!” (Коран, 2:79)

Ето защо в течение на времето някои хора, които са вярвали в съществуването и единствеността на Бог и са се подчинявали на Неговите заповеди, изоставили истинската религия. По този начин са се появили и изкривените вярвания и обреди. С други думи, противно на това, което някои твърдят, никога не е съществувал процес на религиозна еволюция, а правата религия през определени периоди е била изкривявана, в резултат на което са се появявали изкривени религии.